رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۹۰ : ملّتی در خنده‌های وهم...

: ملّتی در خنده‌های وهم و دروغ زیسته، چگونه خویش بازیابد؟ ملّتی در خواب خندیده و در بیداری گریسته، چگونه خویش بازیابد؟ چگونه خورشید سوخته زنده کند و جان از سیاهچاله بیرون کشد؟
: "بمیرد بهتر است. این گونه زیستن، وهن زندگی‌ست."
: چگونه از سیاهچالش بیرون کشیم و لب به لبش نهیم و آفتاب نوش ارزانی داریم؟
: "چنین و چنان که تویی!"

پیمایش کتاب