رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۹۴ : وضعیتی کلمه‌خیز است...

 وضعیتی کلمه‌خیز است. چگونه شرح می‌توان داد؟ شن‌زارهای طوفانی بر کوهساران بلند. نشستن در هیچ‌جا، خاموشی، سخن و چهره‌ی تابناک استادان کهن.

غریبی عظیم است و قریبی سترگ، و جان مجرای رازهاست. کلمات آتش‌اند و کبیران در مراجعه‌اند.

: مگر زمانه را طاقت اینهاست؟
: "زمانه‌ای دیگر است و موعد اعجابهاست."

پیمایش کتاب