رفتن به محتوای اصلی

شماره ۲ : و آنها کشتند یکی از زیبایانم را...

و آنها کشتند یکی از زیبایانم را.

آنها؛
سنّت،
عداوت،
ناراستی.

آنها همه حال،
همه صدهزار،
در برابر من‌اند؛
یکِ به از صدهزار.

نبردی نو آغازیده است.

پیمایش کتاب