رفتن به محتوای اصلی

شماره ۲۰۳ : من هر بار می‌گویم...

 من هر بار می‌گویم: دیگر بیش از این نمی‌توانم، و دوباره و هزارباره می‌گویم: بده! بیشتر! بیشتر!

در عشق توبه چه خطاست!

: بیشتر! بیشتر!

پیمایش کتاب