رفتن به محتوای اصلی

شماره ۲۰۵ : هیچ پستی هنوز پست‌تر از انسان...

هیچ پستی هنوز پست‌تر از انسان پا بر کره‌ی خاکی ننهاده.

سنگ به و سگ به و کوهسار به.

انسان از آغوش می‌ریزم، روح برمی‌خیزم.
روح از آغوش می‌ریزم، خدا برمی‌خیزم.

پیمایش کتاب