رفتن به محتوای اصلی

شماره ۲۰۶ : این کتاب نیز به آغاز شد...

این کتاب نیز به آغاز شد، چنانکه قضّات عدم به اشاره فرمودند.

هیچ چیز را پایانی نیست، نه کتاب و کلام، نه آدمی و نه روح، و نه نعره‌ی اهریمنان و نه پرچم محتزز عشق در بالای هر زایمان آفتابی.

این کلمه نیز توفان کرد و عَلَم آزادی بالاتر گرفت، تا پس از این خورشید نیستی چه جام پر کند و چه جنبش به جان عاشق بیفکند.

تا موسیقی نو،
حقیقت نگاهدار!

پیمایش کتاب