رفتن به محتوای اصلی

شماره ۲۸ : رسالت عشق، وظیفه‌ی خاموشی...

 رسالت عشق، وظیفه‌ی خاموشی. در عمیق‌ترین گود شب نشستن و کلمه را دریافتن و به قلم راندن. عادت انسان را پاس نداشتن، و به شمّاطه‌ی مقدّر در خود نشستن و از خود برخاستن و جز عشق به هیچ تن ندادن.

رسالت عشق، وظیفه‌ی آزادی. از خلق بی‌صنم دامن کشیدن و با خلق صنم جام زدن. در محال زیستن و با مبادا رقصیدن، و هیچ کس را جز هیچکسان به حریم قدسی خویش راه ندادن.

دروازه‌ی آسمان گشوده است
و این لحظه را جز رقصیدن فتوا نیست.
آنها که رقص نمی‌توانند پس چه می‌توانند؟

پیمایش کتاب