رفتن به محتوای اصلی

شماره ۳۲ : به خاموشی بگذار با هم سخن بگوییم...

به خاموشی بگذار با هم سخن بگوییم،
خاموشی از هر سخنی سخن‌تر است.
به خاموشی هر یک در خویش بنشینیم،
و هر یک بی خویش با خویش سخن بگوییم؛
چون روح که با روح، خدا که با خدا.

پیمایش کتاب