رفتن به محتوای اصلی

شماره ۷ : تنها عصمت این است...

تنها عصمت این است: جرأت خطا کردن، و جرأت گذر کردن از خطا.
تنها عظمت این است.

پیمایش کتاب