رفتن به محتوای اصلی

شماره ۸۲ : باید به فروتنی نگریست...

 باید به فروتنی نگریست. این گونه نیست که خر بیار و خرما بار کن. نه، این گونه نیست هم خر و هم خدا.

گفت: مردان سیاست زحمتت می‌دارند.
گفتم: مردان سیاست خر که‌اند؟ مردان سیاست که اصلاً مرد نیستند. ایشان نه مردند و نه زن، که زن بودن ایشان را افتخاریست بس تابناک. ایشان خر بی‌خایه‌‌اند، خر بی‌خایه چه زحمت بدارد؟ تنها زحمت خویش است.

باید به فروتنی نگریست،
باید به فروتنی زیست.

پیمایش کتاب