رفتن به محتوای اصلی

شماره ۸۳ : دل به یار، سر به کار می‌شویم...

 دل به یار، سر به کار می‌شویم. مردمان را از یاد می‌بریم و پیرامون را از خاطر می‌شوییم، و زمین را و زمان را از ضمیر مقدّس خویش پاک می‌کنیم. ضمیر مقدّس ما جای خداست. سر به کار می‌شویم، کار خدا می‌کنیم، که بدین کار واداریم.

ما وادارشدگان عاشق
ما مجبوران به آزادی
دل به یار
سر به کار می‌شویم.

پیمایش کتاب