رفتن به محتوای اصلی

شماره ۸۸ : خانه‌هایی که از نور نمی‌توانند...

خانه‌هایی که از نور نمی‌توانند،
خانه‌هایی که از تابناکی خویش تاب نمی‌آرند و به آسمان فرا می‌خیزند؛
در آن خانه‌ها منم،
آن خانه‌ها منم.

پیمایش کتاب