رفتن به محتوای اصلی

شماره ۹۱ : برسد زمانی که مصیبت و ماتم...

 برسد زمانی که مصیبت و ماتم دستگاهی دیگر به گوش نرسد. برسد آن زمان که گوشه‌ها فرو ریزد و زوزه‌ی گرگان در بادها فروپیچد و در خویش تمام شود. برسد زمان نواهای بالا، کوبش‌های شعف و رقص‌های بی‌پرده.

بزرگانِ کوچک از صحنه بیرون شوند،
کوچکانِ بزرگ آرام‌آرام پدیدار گردند.

پیمایش کتاب