رفتن به محتوای اصلی

شماره ۹۲ : گفت آیا عشق به مصلحت می‌چربد...

 گفت آیا عشق به مصلحت می‌چربد؟ آیا حفاظت از آنچه که دوست می‌داری و کانون عشق و هنر و موسیقی‌ست در برابر عربده‌ها و زوزه‌ی جانهای زشت و تماشای غارتگری‌ها و یاوه‌های اوباش کین می‌چربد؟ بنگر آیا یار می‌خواهد که مظلومان را سپر عشق فراز کنی و لبخنده‌ی هلال برّان عشق بر ناکسان روان کنی؟

نیک نگریستم؛
می‌چربد،
می‌خواهد،
چنین می‌کنم.

: آری، آزادی پاسداشتنی‌ست.

پیمایش کتاب