رفتن به محتوای اصلی

شماره ۹۵ : اینها که پیرامون من‌اند...

 اینها که پیرامون من‌اند از زیاد هم زیادترند، این سیصد چهارصد نفر. این‌ها هم بروند پی کارشان و از سرم وا شوند. بروند و سه چهار نفر بمانند. سپس آن سه چهار نفر هم بروند و من بمانم و حق. سپس من هم بروم و تنها حق بماند.

ما اراذل کیستیم که بخواهیم بمانیم.
تنها حق بماند و سخن بگوید.

پیمایش کتاب