رفتن به محتوای اصلی

شماره ۹۶ : تنها آن روزی که آدمی به غلط...

 تنها آن روزی که آدمی به غلط کردن بیفتد از گفتار و کردار گزاف خویش. حق که خاموش است و هیچ نمی‌گوید. این تنها آدمی‌ست که گزافه می‌گوید و گزافه می‌بیند. حقیقت در هر دو حال جز به خاموشی و لبخنده به نظاره نیست.

پیمایش کتاب