رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱ : ز چشم نوربخش توست شکنج آسمان پیدا

ز چشم نوربخش توست شکنج آسمان پیدا
زمین پیدا، زمان پیدا، همه جان و جهان پیدا
اگرچه تا به پیدایی هزاران جان و جان باید
تو سر در چاک پنهان کن ببین سر تا کران پیدا
پیمایش کتاب