رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۰ : سالک به رهت فکنده لنگر

سالک به رهت فکنده لنگر
آن حلقه تویی، بکوب بر در
پاسخ بده خود را که «تو» آمد
در را بگشای و خویش بنگر
پیمایش کتاب