رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۰۸ : بازیده‌ی عشق از جهانی بهتر

بازیده‌ی عشق از جهانی بهتر
بربسته دو چشم کاردانی بهتر
بیرون‌شده از مدار یاری خوش‌تر
از خویش‌گسسته راهبانی بهتر
پیمایش کتاب