رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۴ : این حلقه ی عاشقان امروزین است

این حلقه ی عاشقان امروزین است
این شاعر یار کهنه و دیرین است
مائیم که جامه ای دگر پوشیدیم
عشق است میان و فارغ از هر دین است
پیمایش کتاب