رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۴۵ : این دشمن اهریمنی

این دشمن اهریمنی
آرد به پایان این منی
من گفتم و تو یاد کن
فردا به خاک بهمنی
پیمایش کتاب