رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۴۶ : میان آتش جهل مقدّس

میان آتش جهل مقدّس
دو صد مفتی و این قوم مرخّص
بسوزید ای ددان در آتش خویش
که کس با کس شد و ناکس به ناکس
پیمایش کتاب