رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۶ : رفته بودم به نهان دوش ز راهی روشن

رفته بودم به نهان دوش ز راهی روشن
همرهم عشق بگفتا که حجابت برکن
کندم و دیدم و خندیدم و و دیوانه شدم
عالمی هست ز جان آن سوی دروازه ی تن
پیمایش کتاب