رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۷ : چه بیدارم! چه بیدارم! پس صد قرن وهمانی

چه بیدارم! چه بیدارم! پس صد قرن وهمانی
به پروازم! به آوازم! خوش این حالات روحانی
اگر چه جان به لب آمد و صدها منزل آتش شد
میان شعله ها اینک خوش این رقص سلیمانی
پیمایش کتاب