رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۷۲ : ندا ناگه بلند آمد: بنوشید!

ندا ناگه بلند آمد: بنوشید!
 به کار حق به کام دل بکوشید!
چو آذرروز شد در وقتِ هشیار
 الا ای مردم پنهان بجوشید!
پیمایش کتاب