رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۸ : دهانم به دهان بست و لبانم به لبان دوخت

دهانم به دهان بست و لبانم به لبان دوخت
دم خویشتنش خویشتنم بازدم آموخت
همه خویشتن از خویش و تنم کشت و برون کرد
جهان کهنم برد و حهانی ز نو افروخت
پیمایش کتاب