رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۱ : بادا به رقص آتش امشب زبانه گیرم

بادا به رقص آتش امشب زبانه گیرم
در عشق جان ببازم، از دل کمانه گیرم
مجموع خویش باشم در قامتی فرادا
شکل نگار خود را بس عاشقانه گیرم
پیمایش کتاب