رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۱۲ : من از اسرار گیتی قصّه خوانم

من از اسرار گیتی قصّه خوانم
به هر دم می رود دردی به جانم
ز هر زخمی ولی شعری نشانم
که از هر مصرعش بر آسمانم
پیمایش کتاب