رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۲۰ : ز لبان عشق برگیر بوسه های آسمانی

ز لبان عشق برگیر بوسه های آسمانی
همه رنج ها از این است که تو قدر خود بدانی
نام حضرتش بخوان و به جهان روح پرکش
چه به آدمی اسیری؟ تو فرشته ای نهانی
پیمایش کتاب