رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۲۳ : نشسته در برابرم به روی سرخ آتشین

نشسته در برابرم به روی سرخ آتشین
گشوده لب به خامشی ز دیدگان آذرین
خروش خنده های او غریو جاودانگی ست
کنون میان جان ما سکوت ژرف در طنین
پیمایش کتاب