رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۲۷ : خانه ام را باد برد، سقف بلندش در نشست

خانه ام را باد برد، سقف بلندش در نشست
در به دیوار اندر آمد، پایه ها در هم شکست
بار دیگر خانه ای جنس دگر بر می کنم
زاده ی جان وارهانم از کمند چار و هشت
پیمایش کتاب