رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۳۳ : اشعار که اسرار سراییده ی روح است

اشعار که اسرار سراییده ی روح است
شیرین و دل آرا چو شکرخواب صبوح است
با چشم دلت خوب نگاهی کن و آن گه
ابیات گران در نظرت کشتی نوح است
پیمایش کتاب