رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۳۶ : چه خوشحالم ز مرگ عقل و اوهام

چه خوشحالم ز مرگ عقل و اوهام
به اینک دل زند هر لحظه ای جام
یکی پشت دگر مستانه گیرد
ز دست عاشق دردانه آشام
پیمایش کتاب