رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۳۷ : رستنی باشد هم از بند شماست

رستنی باشد هم از بند شماست
پشت هر بندی دو صد نور و صداست
بگسلی چون از مدار قرن ها
هر کجا چون رو کنی بحر خداست
پیمایش کتاب