رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۴۳ : کام نمی دهد به کس آن شه آفتاب ما

کام نمی دهد به کس آن شه آفتاب ما
جلوه نمی کند چنان جز به میان خواب ما
دوش میانه آمد و خنده زنان به رقص گفت
باد دهم هر چه سری باد دهد حجاب ما
پیمایش کتاب