رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۴۶ : به پیشوار وصل خود پر از ترانه می روم

به پیشوار وصل خود پر از ترانه می روم
به دیدنت نگاه کن چه عاشقانه می روم
سرودخوان و شیردل چنان شهین تیزرو
به فتح قلّه های جان تکاورانه می روم
پیمایش کتاب