رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۴۹ : آن یار رویایی من باز آید امشب در برم

آن یار رویایی من باز آید امشب در برم
چون او بیاید در برم کاری نباشد دیگرم
من می روم با او چنان معراج شورانگیز جان
در هیچ سر ناید چه ها می آید امشب بر سرم
پیمایش کتاب