رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۵۰ : منم آن روح غمگین در پی حال

منم آن روح غمگین در پی حال
الفبای تنم بی لام و بی دال
فرو افتاده از اهرام عشقم
شه دیسالم و درویش امسال
پیمایش کتاب