رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۵۵ : بشنو نسیم تغییر از دوردست جانان

بشنو نسیم تغییر از دوردست جانان
طوفان پیام عشق است از آسمان پنهان
برخیز و جام برگیر ای مرد پنج پیکر
تا روشنی سفر کن، هر دم ترانه ای خوان
پیمایش کتاب