رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۵۹ : باز شد آن غنچه ی نشکفته باز

باز شد آن غنچه ی نشکفته باز
تا که دهد پاسخ صدها نیاز
باز غم عشق به آخر رسید
عاشق و معشوق هماغوش راز
پیمایش کتاب