رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۶ : حلمی این کالبد مرده به دوری افکن

حلمی این کالبد مرده به دوری افکن
به درش کن ز تنت در دل گوری افکن
بر شو در روح و چنان هستی خود باز نما
وانگه از خویشتن سوخته نوری افکن
پیمایش کتاب