رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۶۳ : در این پیمانه ها صدها معانی

در این پیمانه ها صدها معانی
تنم روی زمین، سر آسمانی
به هر گه در میان شعرخوانی
تفأل گر زنی بازآیم آنی
پیمایش کتاب