رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۶۷ : چرا این گونه ای، ای دل! خموشی

چرا این گونه ای، ای دل! خموشی
ز خود کم گشته ای چون خودفروشی
همین باشد سزای عشق بازی
سر و جان باختن ناگه به نوشی
پیمایش کتاب