رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۶۸ : پریشان حال و مجنون دل، خرامان

پریشان حال و مجنون دل، خرامان
بدیدم خویش را تصویر جانان
نه چون او که خود او اندر میان بود
هم او من بودم و او نیز هم جان
پیمایش کتاب