رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۷۵ : که بود این که بدین سان بی خبر رفت

که بود این که بدین سان بی خبر رفت
به دنبال دل شوریده سر رفت
بدو گفتم نگارا خانه این جاست
نگاهی کرد و ناگه از نظر رفت
پیمایش کتاب