رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۷۸ : روح از بدن بیرون شود تا روی تو در بنگرد

روح از بدن بیرون شود تا روی تو در بنگرد
از آسمان افرون شود چون در کنارت بپّرد
آتش بگیرد در رود از سقف کوتاه جهان
این سرّ عشق است ای عزیر کاندر محال بگذرد
پیمایش کتاب