رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۷۹ : راه آخر راه دل راه خدایی باشدت

راه آخر راه دل راه خدایی باشدت
تا که از جادوی این دنیا جدایی باشدت
وه چه بسیاری جوانی ها که در خامی بسوخت
راه دیگر می روی، این راه غایی باشدت
پیمایش کتاب