رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۸ : ز کرانه ها گذر کن که کران عشق یابی

ز کرانه ها گذر کن که کران عشق یابی
به مقام روح باشی، همه جان عشق یابی
بست این خطاب گفتن ز خیال خام انسان
ز فزون و کم رها شو که دکان عشق یابی
پیمایش کتاب