رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۸۰ : یادم آمد زان بهشت فارغ و شادان و چست

یادم آمد زان بهشت فارغ و شادان و چست
نیستی پر می کشید از دست و از دامان هست
نه زمین بود و نه هفتاد آسمان پیراهنش
ما بُدیم و عشق بود و جنگجویان الست
پیمایش کتاب