رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۸۱ : این سیاهی از من و انفاس ظلمانی ماست

این سیاهی از من و انفاس ظلمانی ماست
کی بر آید آفتاب آن جا که جان ها در عزاست
نور را در کوه جو، چون نوح باش و روح جو
گر بیابی روح را بینی جهان نور خداست
پیمایش کتاب